پادشاهی دانمارک یکی از قدیمی ترین حکومت های سلطنتی در دنیا

کشور دانمارک از سال 958 بعد از میلاد مسیح حکومت سلطنتی بوده است و از سال 1894 به حکومت سلطنتی مشروطه تبدیل شده است.
رئیس دولت وقت علیاحضرت ملکه مارگارت دوم پس از پیروزی بر پدر خود شاهنشاه فردریک پنجم در تاریخ 14 ژانویه 1972 بر تخت سلطنت حکومت پادشاهی دانمارک جلوس کرد. سیستم سیاسی دانمارک دارای ساختار متشکل از چندین حزب بوده که حزب های مختلف می توانند در پارلمان سخنگو و نماینده در هر زمانی داشته باشند. لارس لوکه راسمون به عنوان نخست وزیر دولت حزب لیبرال (ونستر) از 28 ژوئن 2015 بر روی کار آمده است.
دانمارک دارای اقتصاد آزاد و جهانی است و هم چنین دارای بخش های خصوصی در حال پیشرفت است که عمدتاً متشکل از شرکتهای کوچک و متوسط هستند. کشور دانمارک پیوسته در زمره بهترین کشورهای جهان برای مراودات تجاری به شمار می آید. اعتبار، نو آری، کیفیت، نگرش جهانی و سخت کوشی واژگانی است که با شرکتهای دانمارکی عجین شده است. این شرکتها بر پایه این اساس که کشورشان، کشوری نسبتاً کوچک است در همین راستا بر نحوه انجام کارهای مشارکتی و موفقیت های جهانی وقوف کامل را دارند.