در تاریخ 4 و 5 ژانویه، وزیر امور خارجه دانمارک در راس هیات تجاری متشکل از 60 شرکت دانمارکی، از تهران بازدید نمودند.
بازدید این هیات تجاری درست در زمانی اتفاق افتاد که ایران بیش از هر زمان دیگری در کانون توجهات سیاسی و تجاری قرار داشت.

بطور کلی این بازدید موفقیت بسیار بزرگی برای شرکت های دانمارکی بود، چرا که بازخورد های مثبتی جهت همکاری های تجاری از طرف ایرانی خود دریافت کرد

در راستای این بازدید، جناب آقای کریستین جنسن، وزیر امور خارجه دانمارک جلسات سیاسی سازنده ای با آقای روحانی رئیس جمهور،همتای خود آقای ظریف، آقای لاریجانی رئیس مجلس، دبیر شورای عالی امنیت ملی آقای شمعخانی و سایر وزرای مربوطه برگزار کردند.

این سفر از سوی هردوطرف ایرانی و دانمارکی بسیار خوشبینانه و مثبت ارزیابی شد چرا که همه موافق بودند که با رفع تحریم ها ایران به بزرگترین مقصد و شریک تجاری تبدیل خواهد شد.